Kenneth smith

 

prawo zamówień publicznych


Zapewniamy pełną obsługę prawną zarówno zamawiających jaki i wykonawców w zakresie prawa zamówień publicznych. W tej kwestii sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację związaną z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowujemy dokumentację przetargową łącznie z SIWZ.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną Klienta na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzamy związane z tym opinie prawne oraz reprezentujemy zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

 

Powrót