Kenneth smithprawo cywilne

sprawy o odszkodowanie m.in. za szkodę na osobie lub majątku, w związku z błędem w sztuce lekarskiej; sprawy o ochronę dóbr osobistych tj. dobrego imienia, wizerunku, czci; sprawy o zapłatę, cofnięcie darowizny; dochodzenie roszczeń w zw. z wypadkiem komunikacyjnym

sprawy rodzinne

rozwód, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, adopcja, ubezwłasnowolnienie. separacja, podział majątku

prawo korporacyjne

kompleksowa obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz fundacji; pomoc w tworzeniu podmiotów gospodarczych, obsługa prawna organów osób prawnych; projekty umów, statutów i regulaminów przedsiębiorstw; dokumentacja do KRS, postępowania rejestrowe, umowy pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami; analiza stanu prawnego spółek; prowadzenie likwidacji i upadłości

sprawy spadkowe

uznanie spadkobiercy za niegodnego, dział spadku, roszczenie o zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, wyłączenie od dziedziczenia małżonki

prawo umów

opinie, analizy umów w obrocie cywilnym i gospodarczym w języku polskim, angielskim, niemieckim; dochodzenie roszczeń z umów - o zapłatę, odszkodowanie, kary umowne

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

procedury i wytyczne w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, akty prawa wewnętrznego, regulaminy wynagradzania i pracy, umowy o pracę, menadżerskie, o zakazie konkurencji; rozwiązywanie stosunku pracy, zwolnienia grupowe; sprawy o zapłatę wynagrodzenia oraz odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy; mobbing; odwołania od decyzji ZUS

prawo lokalowe i spółdzielcze

obsługa prawna spółdzielni, administratorów oraz wspólnot mieszkaniowych; sprawy o eksmisję, wstąpienie w stosunek najmu, zapłatę czynszu, wymeldowanie; doradzanie na zgromadzeniach właścicieli lokali oraz członków spółdzielni, doradztwo przy zakupie i sprzedaży nieruchomości, opinie i analizy umów z deweloperami i spółdzielniami.

prawo nieruchomości

kompleksowa pomoc prawna przy zakupie i sprzedaży nieruchomości, w tym badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, analiza umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości, umowy deweloperskich, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane; uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji admin.; sprawy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o zapłatę, zwrot zadatku, zasiedzenie, wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości; sprawy o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, zniesienie współwłasności, wywłaszczenie, podział oraz scalanie nieruchom., naruszenie posiadania,

prawo administracyjne

reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji, licencji; odwołania od decyzji adm., wnioski o zmianę, uzupełnienie bądź unieważnienie decyzji adm.; doradztwo przy opracowywaniu i wykonywaniu inwestycji realizujących cele publiczne, pełna obsługa prawna w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno- prywatnego

prawo konsumenckie

dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi oraz gwarancji; wsparcie i reprezentowanie w sporach na tle umów kredytowych i pożyczek, powstałych w związku z niedopuszczalnymi zapisami w umowach z konsumentami;

windykacja należności

reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela, dochodzenie roszczeń pieniężnych, ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją w stosunku do byłych małżonków, wspólników, spadkobierców i osób trzecich, ustalanie i poszukiwanie majątku dłużników

prawo zamówień publicznych

kompleksowa obsługa prawna zamawiających i wykonawców; sporządzanie i opiniowanie ofert, przygotowywanie SIWZ i dokumentacji przetargowej, opinie prawne w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publ., reprezentacja przed KIO i sądami.


Witamy 

obraz obraz obraz

 

Witamy Państwa na stronach naszej kancelarii.Jako firma prawnicza stanowimy zespół doświadczonych radców prawnych świadczących profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu zarówno obsługi podmiotów indywidualnych jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw, instytucji samorządowych, a także fundacji i stowarzyszeń. Wysoki poziom naszych kompetencji wiąże się z szerokim doświadczeniem jakie zdobyliśmy w ciągu kilkunastu lat praktyki w zawodzie prawnika, reprezentując interesy naszych Klientów przed sądami i organami państwowymi, w negocjacjach, a także na wszystkich etapach szeroko rozumianych inwestycji i projektów.


Czytaj dalej