1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą K&K Kancelaria Radców Prawnych Anna Kołodziejska Agnieszka Kołodziej Spółka cywilna, miejsce prowadzenia działalności: Centrum Biurowe VIGO ul. Szymanowskiego 2 lok. 2.11A( pierwsze piętro), 80-280 Gdańsk, NIP 5842823472, REGON: 523122942, radca prawny Anna Kołodziejska oraz Agnieszka Kołodziej. Kontakt z Administratorami danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres email: sekretariat@kancelaria-gdanska.pl lub listownie na adres: K&K Kancelaria Radców Prawnych Anna Kołodziejska Agnieszka Kołodziej Spółka cywilna, ul. Szymanowskiego 2 lok. 2.11A., 80-280 Gdańsk. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

– udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (6 ust. 1 lit. b) RODO),

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

– wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, ustalenie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów praw i wolności osoby, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. Administrator może przetwarzać również dane szczególne wymienione w art. 9 ust. 1 i 10 RODO, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia pomocy prawnej. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 pkt (f) i art. 10 RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– współpracujący z Administratorem radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,

– biuro księgowe,

– podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

– dostawcy oprogramowania i hostingu (np. poczta e-mail) oraz inni dostawcy usług na rzecz Administratora,

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w celu wykonania umowy o oświadczenie usług prawnych, zrealizowania obowiązków podatkowych oraz dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO – w granicach art. 21 RODO. 

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usług prawnych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.